Algemene voorwaarden

Huisregels en algemene voorwaarden. Helderheid en duidelijkheid.

Algemene voorwaarden en huisregels Ready2Dance

 Hieronder staan de algemene voorwaarden en huisregels van Ready2Dance dansstudio. Deze hebben betrekking op alle lessen, cursussen en workshops. De algemene huisregels gelden tevens voor activiteiten die niet in onze brochure of op onze site staan vermeld. Door het invullen van het inschrijfformulier ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en huisregels.

1. Lestijden

Je schrijft je in voor een bepaalde les, op een bepaalde dag en bepaalde tijd. 
Alleen voor deze dag en tijd sta jij ingeschreven. Ben je verhinderd? Meld je dan af. 
Je kunt niet zomaar bij een andere les binnenkomen, omdat je jouw reguliere lesdag hebt gemist.
Kijk bij 12. Ziekte of Verzuim, (Afwezigheid bij de les) voor meer informatie.

Voor het all-in abonnement gelden andere regels.

2. Kauwgom

Niet in de les!
Dit om verstikkingsgevaar te voorkomen.

3. Telefoon

Telefoons uit of stil tijdens de les.
Is er een dringende situatie waarbij je jouw mobiele telefoon aan moet/ wilt houden, meld dit dan aan de docent.
(Gaat jouw telefoon toch dan mag je de volgende les trakteren 😉 )

4. Dance Sneakers

De lessen alleen betreden met geschikte dansschoenen om blessures te voorkomen.

5. Social Media, Site en contact

Blijf up to date en bezoek regelmatig onze website!

Ook kun je relevante informatie vinden op de facebookpagina van de dansschool.

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kun je ons bezoeken, een mail sturen, het contactformulier invullen, of een WhatsApp bericht sturen.

6. Inschrijvingen

Om de lessen te kunnen volgen bij Ready2Dance dansstudio, moet een inschrijfformulier worden ingevuld.
Wij rekenen geen inschrijfgeld.
Inschrijven kan via het online formulier.

7. Abonnementen

Het abonnement gaat in op het moment van de inschrijving. Je keist voor een periode van 6, 12 of 24 maanden. Na deze periode wordt, tot verlenging of opzegging, het abonnement automatisch telkens met een maand verlengd tegen de dan daarvoor geldende tarieven.

8. Stoppen met les volgen/ opzegtermijn /opzeggen

Voor de abonnementen bedraagt de opzegtermijn één kalendermaand voor de datum waarop het abonnement afloopt.
8.1 Na het einde van de afgesloten abonnementsperiode loopt het abonnement tegen de dan geldende tarieven door, echter is het abonnement maandelijks opzegbaar geworden, met in achtneming van 1 volledige kalendermaand opzegtermijn.
8.2 Voortijdige opzegging is mogelijk tegen vergoeding van de dan nog uitstaande termijnen. Ready2Dance is dan gerechtig om het totaal van de resttermijnen middels een laatste incasso te incasseren.
8.3 Indien je geen lessen meer wilt volgen, dien je, minimaal een maand voor het einde van het abonnement, jezelf uit te schrijven of schriftelijk op te zeggen. Uitschrijven en opzeggen van de lessen kan hier.
8.4 Indien je doorgaat met het volgen van de lessen, dan wordt het abonnement telkens met een maand verlengt. Wil je stoppen, dan geldt er een opzegtermijn van een volledige lesmaand.
Als volgt; indien je in januari (ongeacht de datum) opzegt, volg je in februari nog les. Per maart zal jouw abonnement bij Ready2Dance dansstudio eindigen.
8.5 Alleen schriftelijke, bevestigd vanuit Ready2Dance dansstudio, opzeggingen zijn geldig (opzeggingsformulier)
8.6 Bij tussentijds opzeggen is restitutie van lesgeld niet mogelijk.
8.7 Bij opzegging door zwangerschap of verhuizing en het overleggen van een verklaring waaruit dit blijkt, is er nog twee maanden lesgeld verschuldigd.
8.8 Opzegging per WhatsApp of Facebook Messenger e.d. worden niet in behandeling genomen. Opzeggen kan alleen via het online formulier.

9. Credits / Strippenkaart

Je kunt de danslessen ook volgen via credits. Dit is, bijvoorbeeld, handig wanneer je een onregelmatig rooster hebt of niet elke week bij de les aanweizg kan zijn.
Credits kun je via ons online reserveringsysteem kopen. 
(Je dient jezelf eerst te registreren voordat je credits kunt kopen.) 

9.1 Strippenkaart 60 minuten: hiermee heb je toegang tot alle UURlessen.
9.2 Strippenkaart 90 minuten: hiermee heb je toegang tot de GoGo lessen.
9.3 Met een strippenkaart (credits) dien je je wel aan te melden per les die je wilt volgen via ons online reserveringssysteem.
9.4 Wil je van een abonnement overstappen naar credits? Dat kan. Wij hanteren hiervoor de normale opzegtermijn waarna je de credits kunt aanschaffen. Wij verrekenen geen lesgelden met de credits.
9.5 Verlengingen en/of tijdelijke stopzettingen van de credits zijn niet mogelijk.
De credits zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar op een andere persoon.

10. All-in abonnement

Met het all-in abonnement heb je toegang tot alle lessen, mits je hiervoor bent ingeschreven!
Het all-in abonnement is alleen te gebruiken voor het reguliere aanbod en is niet te gebruiken voor het volgen van workshops en cursussen. Het all-in abonnement is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.

11. Wijzigen van het abonnement

Het is mogelijk om jouw abonnement te wijzigen. Dit is 1 keer per 6 maanden toegestaan. Wijzigingen dienen VOOR de 20e van de maand te worden doorgegeven om zo nog in de daarop volgende maand te kunnen ingaan. Alle wijziging na de 20e van de maand worden verwerkt in de daaropvolgende maand en gaan de maand daarna pas in. Voor het wijzigen van het abonnement rekenen wij €7,50 administratie kosten.

12. Ziekte of Verzuim, Afwezigheid bij de les

Wij stellen het op prijs wanneer jij je afmeldt bij afwezigheid, of wanneer je te laat komt. Sms of whatsapp op het volgende nummer; 0619178843
Wil je mailen, prima, maar het liefst niet op dezelfde dag. Je hebt dan kans dat wij de mail niet hebben gelezen voordat wij naar de studio gaan.

12.1 Pas Na afmelding ontvang je van ons een credit die je kunt inzetten via het online reserveringssysteem om jouw les in te halen. Deze inhaalcredit(s) zijn alleen geldig in combinatie met een actief abonnement en niet van toepassing op cursussen en workshops. De credits zijn ook niet in te zetten tijdens een bevriezingsmaand. (wanneer je jouw abonnement hebt bevroren wegens vakantie o.i.d.)
12.2 Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld/cursusgeld.
12.3 Bij geen afmelding vervalt het recht op een inhaal les.
12.4 Indien je langdurig afwezigheid bent, dan hanteren wij de procedure stoppen met les volgen.
12.5 Tussentijdse stopzetting is voor geen enkel abonnement mogelijk m.u.v. de situatie hieronder omschreven.

In geval van langdurige blessure of ziekte (langer dan 30 dagen) kan het abonnement eenmalig gedurende de looptijd, tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, worden stopgezet. Stopzetting is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander aannemelijk bewijs en kan niet met terugwerkende kracht. In geval van stopzetting wordt de einddatum van het abonnement verlengd met de duur van de tijdelijke stopzetting en wordt de financiële verplichting met de duur van de stopzetting opgeschort. Afwezigheid in verband met studie, stage, werk of vakantie geeft geen recht op stopzetting van het abonnement als bedoeld in dit artikel.

13. Annulering lessen

Ready2Dance is te allen tijde gerechtigd om lessen te annuleren indien;

  1. Er minder dan 5 leerlingen aanwezig zijn;
  2. Er bepaalde weersomstandigheden zijn, bv. extreme hitte (30+)/kou, ijzel of  weeralarm. Bij weeralarm code rood worden automatisch alle lessen geannuleerd.
  3.  Ziekte* instructeur
  4. Sluiting op last van brandweer, overheid of andere situatie.

Annulering geschiedt middels notificatie via de desbetreffende whatsapp groepen.

* Wij doen onze uiterste best om bij eventuele ziekte van de instructeur een inval docent te regelen!

14. Vakanties

Alleen tijdens de landelijke kerstvakantie zijn er geen lessen bij Ready2Dance.
In de maanden juli & augustus gaan onze lessen door! Wij werken dan wel met een aangepast lesrooster.

14.1 Wanneer je op vakantie gaat kun je jouw abonnement, 1 keer per 12 maanden, een aaneengesloten maand bevriezen.
14.2 Hoe zit het dan met het lesgeld?
In deze bevriezingsmaand betaal je geen lesgeld! Na deze maand gaat de automatische incasso weer door. Voor onze administratie willen wij dit graag uiterlijk de 20e van de maand vooraf jouw vakantie weten. Tevens rekenen wij hiervoor €7,50 administratiekosten.
14.3 Direct opzeggen na een bevriezingsmaand is niet mogelijk! Dit is pas weer mogelijk twee maanden na de bevriezingsmaand.

Bevriezen van het abonnement kun je hier aanvragen.

15. Risico en Aansprakelijkheid

15.1 Het deelnemen aan de lessen en/of andere activiteiten van Ready2Dance dansstudio geschiedt geheel op eigen risico van de leerling. Ready2Dance dansstudio is niet aansprakelijk voor letsel -of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen, dan wel andere activiteiten binnen Ready2Dance dansstudio.
15.2 Ready2Dance, de bedrijfsleiding, andere werknemers en/of andere in opdracht van Ready2Dance handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
15.3 Ready2Dance, de bedrijfsleiding, andere werknemers en/of andere in opdracht van R2D handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
15.4 Ieder lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Ready2Dance, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.
15.5 Ready2Dance is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van verstuurde email aan de klant, door onjuiste of veranderde emailadressen van geadresseerde.

16. Betalingsvoorwaarden

16.1 Alle abonnementen worden maandelijks bij vooruitbetaling rond de 27e van de maand, middels automatische incasso geïncasseerd. Wij zijn genoodzaakt om bij elke eerste herinnering € 3,50 administratie kosten in rekening te brengen. Zorg daarom a.u.b. voor jezelf en voor ons dat er genoeg saldo op jouw bankrekening staat.
16.2 Indien geen schriftelijke opzegging is ontvangen worden abonnementen stilzwijgend verlengd met telkenmale 1 maand voor de dan geldende tarieven.

17. Betalingsverplichtingen

Indien de betaling niet afgeschreven kan worden, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of om welke reden dan ook, wordt u per email op de hoogte gebracht. Tevens sturen wij een betaalverzoek via sms zodat u alsnog zelf het verschuldigde maandbedrag kunt voldoen. Is het betaalverzoek nog niet voldaan bij het eerstvolgend incasso moment, dan nemen wij, zonder extra melding, de openstaande factuur mee in dat incasso moment.

17.1 Indien blijkt dat er twee termijnen achter elkaar niet incasseerbaar zijn, wordt er een blokkade gelegd op het abonnement en worden er € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. Per email wordt u een laatste keer verzocht de openstaande termijnen + administratie kosten per ommegaande te voldoen. Het volledige restbedrag van de openstaande termijnen wordt direct opeisbaar en ter incasso uit handen gegeven. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor uw rekening. U bent dan tevens aansprakelijk voor de buitengerechtelijke evenals de gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten zullen tenminste 15% van de hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,46. Tevens zullen de extra administratie kosten á € 25,00 aan u worden doorberekend.
Bij inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden en de hierbij behorende betaalverplichting.
17.2 Bij onrechtmatig storneren wordt € 25,- administratie kosten in rekening gebracht en wordt het abonnement per direct geblokkeerd.
17.3 Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan wordt het abonnement geblokkeerd en kan het lid de toegang tot de lessen worden geweigerd. Ready2Dance behoudt zich het recht voor om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Het abonnementsgeld voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende abonnement, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.

18. Tariefwijzigingen

Ready2Dance behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Prijswijziging worden middels de website en middels aankondigingen in de studio, minimaal 2 weken voorafgaand aan de prijswijziging bekend gemaakt.

19. Openingstijden

Ready2Dance behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
19.1 Op officiële en erkende feestdagen is Ready2Dance gerechtigd gesloten te zijn.
19.2 Ready2Dance behoudt zich het recht voor om gedurende ‘acceptabele periode’ maar niet langer dan 45 dagen gesloten te zijn in geval van brand-, waterschade, verhuizing of op last van overheidsinstellingen. Het lid kan in dit geval geen rechten ontlenen tot ontbinding of opschorting van zijn termijnbetaling verplichtingen.
In het geval dat Ready2Dance voor een aaneengesloten periode langer dan 10 dagen gesloten is, worden lopende abonnementen en credits kosteloos verlengd voor een evenredige periode. Restituties zijn uitgesloten.

20. Huisregels

U wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Ready2Dance en hiernaar te handelen.

De algemene voorwaarden en de huisregels van Ready2Dance zijn vermeld op de website

21. Copyright

21.1 Het lesmateriaal en de choreografieën zijn eigendom van Ready2Dance dansstudio en mag voor geen enkel doeleind, anders dan training voor jezelf, worden gebruikt.
De Freestyle GoGo lessen zijn gebaseerd op het verbeteren van jouw eigen dansskills en zijn geen opleiding tot docent! Indien je les wilt gaan geven zijn hier speciale instructor opleidingen voor.
21.2 Je gaat akkoord met de kennis dat het niet navolgen van de in dit document gestelde regels in strijd is met de wet op bescherming van het copyright, dus vervolgbaar is bij het openbaar ministerie, en daar een boete op kan volgen.
21.3 Foto’s en / of andere beeldopnamen zijn en blijven eigendom van Ready2Dance dansstudio, hieraan kunnen geen rechten worden verleend.

22. Algemene voorwaarden en toepasselijk recht.

22.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Ready2Dance aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
22.2 Geschillen, welke ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Ready2Dancce, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Ready2Dance is gevestigd.
22.3 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Ready2Dance te kennen en te accepteren.
22.4 Ready2Dance is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct en voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 2.2 van deze algemene voorwaarden wordt verlengd. Versie 2 maart 2020
22.5 In alle gevallen en/of situaties waarin deze algemene voorwaarden niet in voorzien, worden uitsluitend door de directie van de Ready2Dance dansstudio beslissingen genomen.